BIP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół nr 5 w Tychach jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Tychach. Adres: 43-100 Tychy ul. Edukacji 11, e-mail zs5.@oswiata.tychy.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

3. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) celu przetwarzania;

b) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

c) o planowanym okresie przechowywania danych osobowych,

4. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługują szereg uprawnień:

a) może uzyskać kopię swoich danych osobowych. W przypadku drugiej i kolejnej kopii, może być naliczona opłata odpowiadającą kosztom jej przygotowania;

b) może zażądać sprostowania swoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby je przetwarzano) lub ograniczenia ich przetwarzania;

c) może zażądać przekazania swoich danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego innemu administratorowi;

d) ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

e) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.zs5@oswiata.tychy.pl

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-11-26 10:48:37 Zmiana publikacji zs5
2 2018-07-02 11:04:32 Zmiana publikacji zs5
3 2018-05-24 11:37:41 Zmiana publikacji zs5


stronę wyświetlono 652 razy Artykuł wyświetlony 652 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.